Kinderopvang en Specialistische Jeugdhulp | Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp

Regionaal MetMaya team

De kern van de nieuwe werkwijze is dat kinderen, jongeren en gezinnen kunnen rekenen op jeugdhulp dichtbij. Dus ook in de opvanglocatie en op school. Elke school beschikt over een eigen ondersteuningsstructuur. Daarmee krijgen veel ondersteuningsvragen een reguliere oplossing. Specialistische jeugdhulp door de KSJ of OSJ is aanvullend beschikbaar.

KSJ in kinderopvanglocaties 0-4 jaar

KSJ is de afkorting voor ‘Kinderopvang en Specialistische Jeugdhulp’. In de kinderopvang kan kortdurend een beroep gedaan worden op specialistische jeugdhulp door de KSJ’er die verbonden is aan de wijk, waarbij we er van uitgaan dat een pedagogisch coach of orthopedagoog verbonden aan de eigen organisatie eerst ingeschakeld is.

Met de inzet van de KSJ’er met specialistische kennis willen we vroegtijdig, laagdrempelig meedenken met vragen rondom de ontwikkeling van jonge kinderen. Ouders en professionals binnen reguliere opvang worden middels dit team ondersteund en in hun kracht gezet. Door observatie en gerichte (handelings)adviezen kan preventief zwaardere zorg of een grotere ontwikkelingsachterstand worden voorkomen. Hierdoor kunnen meer kinderen binnen reguliere settingen in hun wijk blijvend begeleid worden en kan er eventueel ondersteund worden bij het realiseren van een passende doorverwijzing. Deze vorm maakt dat er voor ouders en kinderen een snelle en passende hulp kan worden geboden – zo licht als mogelijk, zo zwaar als moet.

KSJ – OSJ in de BSO 4-12 jaar

Een kind maakt soms aanvullend op de kinderopvang gebruik van BSO. De BSO is verbonden aan meerdere scholen. Afhankelijk van de hulpvraag kan contact worden gezocht met de KSJ’er die al bekend was in de kinderopvang, of de OSJ’er die aan de school verbonden is. Is die niet bekend, dan kan contact worden gezocht met de teamleider KSJ – OSJ.

OSJ in de school

OSJ is de afkorting voor ‘Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp.’ Elke school beschikt over een eigen ondersteuningsstructuur en werkt samen met de onderwijs ondersteuner van het SamenWerkingsVerband. Daarmee is voor veel ondersteuningsvragen een reguliere oplossing. Als er meer nodig is is specialistische jeugdhulp aanvullend beschikbaar.

Extra ondersteuning thuis

Blijkt de eigen ondersteuning niet toereikend voor de hulpvraag van een leerling, omdat bijvoorbeeld meer ondersteuning thuis nodig is? Dan is de eerste stap het inschakelen van het lokale (wijk)team. Het lokale (wijk)team heeft ook aandachts- of brugfunctionarissen voor het onderwijs die kunnen aansluiten bij de school. Scholen kunnen zelf niet verwijzen naar MetMaya, dit kan alleen via bijvoorbeeld de jeugdarts, het lokale (wijk)team of de (huis)arts.
De professional vanuit MetMaya kan vervolgens contact hebben met de school en bijvoorbeeld een keer observeren.

Extra ondersteuning op school

Op een aantal scholen is een MetMaya professional actief als OSJ’er. De aanvraag hiervoor verloopt altijd via het SamenWerkingsVerband en gezien de specialistische expertise kijken we eerst welke andere mogelijkheden de school heeft benut. De specialistische ondersteuning is tijdelijk en is erop gericht samen met de school in kaart te brengen aan welke vragen van de school de OSJ’er mee kan werken met als doel die ondersteuning voor de leerling te realiseren waar de school vervolgens zelf mee verder kan.
‘Consultatie’ is ook een taak van het MetMaya team. Heeft de leerling echt individuele specialistische jeugdhulp nodig? Dan kan de betrokken (brug)functionaris van het lokale (wijk)team of de (huis)arts een beschikking afgeven voor inzet door MetMaya. Deze kan, bij toestemming van de ouders, contact leggen met de OSJ’er.

KSJ’ers

Clarie Bruijn

Amersfoort Noord

Corien Buist

Leusden – Woudenberg

Elske Bouwmeester

Amersfoort Zuid

Marije Baan

Soesterkwartier

Marinel van Oostveen

Amersfoort Midden

Mariëtte Rietsema

Baarn – Bunschoten – Eemnes

Lotte van Eijk

Soest, Soesterberg

OSJ’ers

Aniek Visscher

Kindcentrum De Breede Hei – Amersfoort, Calvijnschool – Bunschoten

Jacqueline Brand

Koningin Wilhelminaschool, SBO

Maartje Wieten

Joost van den Vondel – Amersfoort Zuid

Rozemarijn Sybrandy

Kindcentrum De Kei – Amersfoort Schothorst

Madelien Tigelaar

Gaspard de Coligny – Baarn

Damla Kaya

Kindcentrum ‘t Scala, Guido de Bres – afdeling VMBO

Caroline de Barse

MAVO Muurhuizen – Amersfoort

Maureen de Vries

Het Element, Amsfort college – Amersfoort

Rianne van Westerneng

Corderius College – Amersfoort

Hanna Driever

‘t Hooghe Landt – Amersfoort

Jeannette Smit

Guido de Bres – Baarn

Coördinatie KSJ – OSJ

Lotte van Wilderen

GZ Psycholoog

Annemiek van Benthem

Teamleider KSJ – OSJ, Amersfoort Zuid

De matching school – OSJ’er vindt plaats in samenwerking tussen Gemeente, SamenWerkingsVerbanden en MetMaya. Werkbegeleiding wordt gegeven door Lotte van Wilderen en teamleider is Annemiek van Benthem.