window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EXCTF3TBJ5');
Verwijzers2024-04-30T12:54:33+02:00

Vragen

Onze Entree-coördinatoren zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 13.00 uur. In de informatiefolder voor verwijzers staan hun contactgegevens.

Lokaal (wijk)team of SAVE

Is de hulp vanuit het lokale (wijk)team of SAVE niet voldoende? Denk jij dat een kind, jongere of gezin aanvullende specialistische jeugdhulp nodig heeft? Dan kun je contact opnemen met MetMaya. Wij denken graag met jou mee over wat een goede, volgende stap kan zijn. Soms zorgt een telefoontje of mailtje er al voor dat jij weer verder kunt. Besluiten we samen dat aanvullende specialistische jeugdhulp nodig is? Dan verwijs je het kind, jongere, gezin naar ons. Dit kan via het aanmeldformulier op deze pagina. Het kind, jongere of gezin kan, met een verwijzing, ook zelf het aanmeldformulier (digitaal) invullen.

Medische verwijzers, zoals (huis)arts of GGD

Als jij denkt dat een kind, jongere of gezin aanvullende specialistische jeugdhulp nodig heeft, neem je contact op met MetMaya. Wij denken graag met jou mee over wat een goede, volgende stap kan zijn. Soms zorgt een telefoontje of mailtje er al voor dat jij weer verder kunt. Is toch aanvullende specialistische jeugdhulp nodig? Dan verwijs je het kind, jongere, gezin naar ons via Zorgdomein. Daarna kan het kind, jongere, gezin met de verwijzing het aanmeldformulier (digitaal) invullen.

MetMaya is in januari 2024 van start gegaan. We doen natuurlijk ons uiterste best om alle aanvragen zo snel mogelijk te verwerken. In deze opstartfase kan het wel iets meer tijd kosten. Heeft een hulpvraag urgentie? Stem dan even telefonisch af.

MetMaya kan de verwijzing naar specialistische jeugdhulp pas in behandeling nemen als het aanmeldformulier volledig ingevuld bij ons is aangeleverd.

Van Entree tot afronding

Jouw verwijzing komt binnen bij de entree-coördinator van het lokale MetMaya team, op basis van de postcode van het kind, jongere, gezin. De coördinator verzameld eerst alle benodigde informatie. Bijvoorbeeld over de hulpverlening die het kind, jongere, gezin al heeft gehad, voor een goede aansluiting hierop.

In deze stap raadpleegt de entree-coördinator waar nodig collega’s vanuit andere disciplines, zoals de GZ-psycholoog, gedragswetenschapper of andere zorgprofessionals met specifieke expertise. Zij zijn namelijk altijd ‘binnen handbereik’ in het MetMaya team. Soms is er meer informatie nodig om de hulpvraag goed te snappen. Dan zoekt de coördinator contact met jou als verwijzer.

Is alles duidelijk? Dan brengen we het kind, jongere, gezin in contact met de professional(s) die de hulpvraag met hen gaat oppakken. Hierbij vinden we het belangrijk dat we – voor zover mogelijk – samen met het kind, jongere, gezin de hulpverlener kiezen die het beste past.

Onze professional(s) werken met een Jeugdhulpplan. Dit plan is een aanvulling en verdere invulling van de vragen en doelen die het kind, de jongere of het gezin al samen met de verwijzer heeft opgesteld. Is er een Gezinsplan, Plan van Aanpak of bijvoorbeeld een Ondersteuningsplan? Dan is dit plan het vertrekpunt voor de MetMaya professional.

Crisis

Acute levensbedreigende situatie
In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, bel je telefoonnummer 112 (dag en nacht bereikbaar).

Binnen kantoortijden (maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur)
Bel met jouw contactpersoon binnen MetMaya. Krijg je geen contact met jouw contactpersoon binnen MetMaya? Bel dan naar jouw MetMaya team.

Buiten kantoortijden voor kind, jongere, gezin
Bij (vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling bel je Veilig Thuis Utrecht via telefoonnummer 0800 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie vind je op de website van Veilig Thuis Utrecht.
In geval van psychiatrische crisis bel je met de Huisartsenpost Eemland (085  7731 100).

Buiten kantoortijden voor verwijzers
Buiten kantoortijden kan een verwijzer contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 2000.

Is er sprake van een acute onveilige situatie waarbij het kind of jongere ofwel zelf gevaar loopt of zelf gevaarlijk is voor diens omgeving? Dan neemt de verwijzer en/of de hulpaanbieder direct na de start van deze interventie contact op met MetMaya. Bij voorkeur binnen 12 uur en uiterlijk binnen 48 uur.

Als er een crisisplek nodig blijkt te zijn benadert de verwijzer (wijkteam of GI) het crisis coördinatiepunt (CCP). Als de huisarts de verwijzer is dan neemt de Casusregisseur (of entree-coördinator) van MetMaya zelf contact op met het CCP. Het CCP is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 – 17.00 uur.

Handboek aanvullende specialistische jeugdhulp

Om alle betrokken partijen op het gebied van jeugdhulp goed te informeren en de overgang naar de nieuwe werkwijze goed te laten verlopen, hebben in de tweede helft van 2023 verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met afgevaardigden van verwijzers. Daarnaast is er op verschillende momenten informatie verstuurd naar verwijzers, aanbieders van specialistische jeugdhulp en andere samenwerkingspartners. Zo is het handboek tot stand gekomen.

Dit handboek is bedoeld voor alle medewerkers van de lokale (wijk)teams, verwijzers en samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de jeugdhulp in onze regio. In dit handboek staat informatie van zowel de gemeenten in de regio als van MetMaya over de (overgang naar de) nieuwe werkwijze en de werkprocessen.

MetMaya teams

In de MetMaya teams werken professionals met verschillende expertises en specialismes. Ze zijn de bekende gezichten in jouw buurt. Onze hulpverleners werken op locatie maar komen ook bij gezinnen thuis. Op dit moment werken we vanuit zeven MetMaya teams, zo dichtbij mogelijk.

Een deel van de aanvullende specialistische jeugdhulp verzorgen de MetMaya professionals vanuit regionale teams. Zij leveren hulp in alle gemeenten in de regio. Voorbeelden van een regionale team zijn Kinderopvang en Specialistische Jeugdzorg (KSJ) en Onderwijs en Specialistische Jeugdzorg (OSJ).

MetMaya Amersfoort Noord

Vathorst | Hooglanderveen | Nieuwland

De brand 20
3822 LJ Amersfoort

MetMaya Amersfoort Soesterkwartier

Noorderwierweg 233
3812 DH  Amersfoort

MetMaya Amersfoort Midden

Kattenbroek | Hoogland | Schothorst | Zielhorst | Liendert | Rustenburg

Computerweg 16 B
3821 AB Amersfoort

MetMaya Amersfoort Zuid

Berg | Leusderkwartier | Vermeerkwartier | Kruiskamp | Koppel | Binnenstad | Randenbroek | Schuilenburg | Stoutenburg

Waterdaal 2
3817 GV Amersfoort

MetMaya Baarn-Bunschoten-Eemnes
Einsteinweg 15 B
3752 LW Bunschoten

MetMaya Leusden-Woudenberg
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden

MetMaya Soest
Kerkplein 9
3764 AW Soest

KSJ – OSJ
Regionaal MetMaya team

Veel gestelde vragen voor verwijzers

Hoe kan ik verwijzen en aanmelden?2024-04-30T11:57:37+02:00

Lokale (wijk)team of SAVE: Melden het kind, jongere of gezin aan via het aanmeldformulier op de website en sturen indien van toepassing de Toewijzing met code 45A01 mee. Het kind, jongere of gezin kan, met een verwijzing, ook zelf het aanmeldformulier (digitaal) invullen.

(Huis)arts of GGD: Kunnen via Zorgdomein verwijzen, indien aangesloten. De verwijsbrief uit Zorgdomein komt binnen bij het MetMaya team op basis van de postcode van het kind, jongere of gezin. Bij een verwijzing via Zorgdomein vragen wij vervolgens aan het kind, jongere of gezin om het aanmeldformulier op de website in te vullen. Omdat we anders te weinig informatie hebben om een goede matching te maken.

Gecertificeerde instellingen: Melden via het aanmeldformulier op de website en sturen indien van toepassing de Bepaling Jeugdhulp (BJ) mee. Het verzoek is om in een Bepaling Jeugdhulp te beschikken op specialistische jeugdhulp MetMaya en niet op een specifiek product. Hiermee kunnen we met één Bepaling alle zorg inzetten die nodig is, ook als een kind uit huis wordt geplaatst.
Een BJ is altijd voor een bepaalde periode. Wanneer de zorg verlengd moet worden ontvangen we graag een nieuwe Bepaling. Wanneer de zorg over gaat naar het vrijwillig kader en de regie overgaat van voogdij naar het lokale (wijk)team is een nieuwe beschikking van het wijkteam nodig.

We hebben afgesproken om geen ‘producten meer te bestellen’. In plaats daarvan kun je via de entree-coördinator van MetMaya afstemmen over de hulpvraag van het kind, jongere of gezin. Is aanvullende specialistische jeugdhulp nodig? Dan verwijs je naar MetMaya.

Het MetMaya team zet de hulp in die nodig is voor het kind, jongere of gezin. Is andere of meer jeugdhulp nodig? Dan kan MetMaya deze Toewijzing verlengen of opschalen, zonder dat hiervoor een nieuwe Toewijzing nodig is. Dit betekent concreet dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van specifieke producten, einddatum, frequentie, eenheden, bouwblokken, interventieniveaus en herindicaties.

Waarom is het belangrijk om het aanmeldformulier in te vullen?2024-04-30T11:55:13+02:00

Het is belangrijk en helpend dat het kind, jongere, gezin het aanmeldformulier op onze website zo compleet mogelijk invult. Zodat wij een zo goed mogelijke matching kunnen doen. Hoe meer informatie de verwijzer kan delen over de hulpvraag, hoe beter en sneller wij kunnen matchen.

In de nieuwe situatie verwijs je uitsluitend naar MetMaya, voor alle aanvullende specialistische jeugdhulpvragen. Zoals diagnostiek, behandeling, begeleiding. Eerder verwees je voor bijvoorbeeld een diagnostiekvraag naar een specifieke organisatie of praktijk die dit deed.

We willen dat kinderen, jongeren en gezinnen niet telkens opnieuw hun vraag hoeven te delen. En met zo min mogelijk wisselende professionals te maken krijgen. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de jeugdhulpvraag is informatie nodig. We ontvangen graag zoveel mogelijk informatie van de verwijzer over hetgeen hij/zij passend vindt. Omdat de verwijzer het kind, jongere, gezin – en vaak de situatie en de achtergrond van de hulpvraag – goed kent. Op deze manier proberen we te voorkomen dat er na de verwijzing nog veel contact – vraagverheldering – nodig is. Door een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de hulpvraag kan een zo passend mogelijke matching plaatsvinden.

Zijn er wachttijden?2024-02-13T16:00:28+01:00

Helaas hebben wij voor sommige hulpvragen een wachtlijst. Overbruggingszorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bij een nieuwe verwijzing maken we – indien nodig – afspraken over overbruggingszorg. Als er niet direct een passend aanbod beschikbaar is voor het kind, jongere en gezin. De verwijzer en MetMaya bespreken bij de verwijzing de urgentie. En zij maken afspraken over welke inzet nu al noodzakelijk en mogelijk is. Hierbij kan zowel ondersteuning vanuit de sociale basis, begeleiding door het lokale (wijk)team, inzet van E-health of begeleiding vanuit MetMaya passend en mogelijk zijn. Deze inzet kunnen we ook gezamenlijk oppakken zodat partijen elkaar versterken. En om het kind, jongere, gezin alvast te helpen terwijl er wellicht nog een specifieke behandeling volgt.

Waar moet ik rekening mee houden als ik verwijs naar MetMaya?2024-02-29T16:19:09+01:00

Per kind, jongere, gezin volstaat 1 verwijzing/Toewijzing. Wij kunnen met de algemene verwijzing/Toewijzing die we ontvangen ambulante specialistische jeugdhulp inzetten. Dit gaat om zowel diagnostiek, begeleiding als behandeling. Is meer nodig? Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook dagbehandeling of een vorm van verblijf inzetten. Er is dan geen nieuwe toekenning nodig van het lokale (wijk)team of een andere verwijzer.

Deze toekenningen aan ons zijn algemeen en zonder einddatum. Is er een bepaling van een Gecertificeerde Instelling? Dan nemen wij de einddatum van de jeugdbeschermingsmaatregel over.

Op basis van het Jeugdhulpplan bespreken wij met het kind, jongere, gezin – en indien gewenst de verwijzer – de verwachtingen. Tijdens dit gesprek hebben we het ook over de duur en plannen we eventueel een evaluatie in.

Waarvoor kan ik bij MetMaya terecht?2024-02-13T15:53:48+01:00

MetMaya heeft de opdracht gekregen om alle aanvullende specialistische jeugdhulp te bieden die nodig is in de jeugdzorgregio Eemland. Veel van deze jeugdhulp hebben we georganiseerd in het MetMaya team dichtbij de woonplaats van het kind, jongere en gezin. Sommige specialisten zijn op een andere manier georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan gezinsgerichte zorg en/of residentiele opvang. Of minder vaak voorkomende aandoeningen zoals eetstoornissen. Deze collega’s werken niet vanuit een MetMaya team maar vliegen we in als het nodig is. De entree-coördinator zorgt voor de best passende matching van de hulpvraag met een professional. Kunnen wij geen passend aanbod bieden? Dan betrekken wij een andere aanbieder. MetMaya organiseert dan deze aanvullende specialistische jeugdhulp en stemt hierover af met de verwijzer af. Dit geldt ook voor specifieke vragen. Dat is individueel maatwerk.

 

Valt vervoer onder de scope van MetMaya en is daar een aparte beschikking voor nodig?2024-02-13T15:50:13+01:00

Collectief vervoer bij dagbehandeling valt binnen de Scope van MetMaya. Individueel vervoer niet. Hier is geen aparte beschikking vanuit het lokale (wijk)team voor nodig want er is dan al een Toewijzing MetMaya. De gecontracteerde aanbieder die de dagbehandeling uitvoert is verantwoordelijk voor het verzorgen van het vervoer, wanneer nodig. Voor individuele vragen rondom vervoer of vervoer van en naar onderwijs(locaties) is het lokale (wijk)team aan zet.

Wat is de route bij het inzetten van crisishulp bij een gecontracteerde aanbieder die crisishulp biedt?2024-02-13T15:45:12+01:00

Is een kind al in zorg is bij MetMaya? Dan regelt MetMaya zelf de toewijzing voor crisishulp met de gemeente. Is een kind nog niet in zorg bij MetMaya? Dan kan het lokale (wijk)team een toewijzing afgeven op code 46 crisishulp.

Kan ik een een kind of gezin verblijvend in een AZC met een jeugdhulpvraag verwijzen?2024-02-29T16:22:18+01:00

Hulp aan vluchtelingen en inwoners die in het AZC verblijven valt binnen de opdracht van MetMaya. Je kunt een verwijzing doen via het aanmeldformulier op deze website. Hierbij dien je te vermelden dat het – indien van toepassing – gaat om een kind zonder BSN nummer.

Geeft MetMaya ook PGB’s af?2024-02-13T15:43:07+01:00

MetMaya gaat niet over PGB’s. Het lokale (wijk)team kent Persoonsgebonden Budget toe. Een PGB is niet bedoeld als alternatief voor Zorg in Natura / gecontracteerde hulp, maar wordt meestal ingezet voor hulp vanuit het netwerk van het kind, jongere, gezin. MetMaya is verantwoordelijk voor het bieden van de meest passende aanvullende specialistische hulp dichtbij in de omgeving van het kind, jongere, gezin.

Algemene informatie voor verwijzers en lokale (wijk)teams is te vinden op de website van de gemeente2024-02-29T16:46:22+01:00
Welke organisaties heeft MetMaya gecontracteerd?2024-02-13T15:42:07+01:00

MetMaya heeft de opdracht gekregen om vanaf 1 januari 2024 alle aanvullende specialistische jeugdhulp te bieden die nodig is in de regio Amersfoort.

Veel van deze jeugdhulp hebben we georganiseerd in de integrale MetMaya teams. Dichtbij de woonplaats van het kind, de jongere en het gezin. Sommige specialistische jeugdhulp organiseren we op een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan verblijf. En soms komen vragen minder vaak voor, zoals eetstoornissen. Dan bieden we die hulp niet rechtstreeks vanuit het MetMaya team maar dan vliegen we een deskundige professional in. Passend bij onze opdracht en missie.

Het is niet zo van belang welke organisatie wij wel of niet hebben gecontacteerd. Het belangrijkste is dat we de hulpvraag van het kind, de jongere of het gezin horen en zien. En dat we hierop samen een passend Jeugdhulpplan starten. Vanuit MetMaya werken veel hulpverleners, behandelaren, onderzoekers, begeleiders met generalistische en specialistische kennis met elkaar samen.

Is er soms aanvullende informatie nodig bij het aanmelden?2024-02-29T16:46:46+01:00

Bij onze gecontracteerde zorgaanbieders kunnen wij garanderen dat ons aanmeldformulier voldoende informatie geeft. Zij verlenen namens MetMaya hulp. Helaas hebben we in uitzonderlijke gevallen extra informatie nodig. Instellingen waar we intensief mee samenwerken – maar die (nog) geen onderdeel zijn van MetMaya – hebben soms extra informatie nodig.

Ga naar de bovenkant